logo
 

Indicadors de Sostenibilitat

 

indicadorsindicadors13 km 

Descarrega't el document

 

 
 

Documents anteriors:   

Indicadors 21 (2013)

 

Indicadors 21 (2012)

 

Indicadors 21 (2012) 

English version


Indicadors 21 (2011)

Indicadors 21 (2010)

 

Indicadors 21 (2009)

 

Indicadors 21 (2008)

 

Indicadors 21 (2007)

 

Indicadors 21 (2006)

 

Indicadors 21 (2005)

 

Indicadors 21 (2004)

 

Indicadors 21 (2003)

 

English version: The Barcelona Agenda 21 Indicators

 

  

Barcelona + Sostenible aposta per l’acció i el compromís i treballa per a fer avançar les ciutats en la línia de la sostenibilitat. Els indicadors són una eina clau per a avaluar les millores assolides per les ciutats en el temps. A Barcelona la necessitat de monitoritzar els deu objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat s’ha anat concretant en una proposta d’indicadors de seguiment global de sostenibilitat. Aquests indicadors tracten de manera integrada les dimensions socials, ambientals i econòmiques de Barcelona + Sostenible, i pretenen treballar amb dades de qualitat, ser fàcils de comunicar i perdurables en el temps.

 

 

Els indicadors de sostenibilitat 2012-2022

 

Els indicadors de seguiment s’han actualitzat d’acord amb els nous objectius i línies d’actuació del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 , reflectint el nou context socioeconòmic i ambiental de la ciutat. La nova propos­ta d’indicadors ha nascut del diàleg amb experts dels diferents àmbits analitzats, així com de la participació activa de re­presentants d’institucions, entitats i col·lectius de la ciutat membres de la xarxa Barcelona + Sostenible, a través de varies sessions de treball. Durant aquestes sessions s’ha re­flexionat sobre els criteris de selecció dels indicadors, s’ha constatat la necessitat d’equilibrar els aspectes socials i econòmics amb els ambientals, s’ha decidit mantenir algu­nes sèries històriques dels indicadors més rellevants, s’han incorporat nous indicadors de seguiment i s’ha proposat incorporar un apartat de bones pràcti­ques per a cada objectiu per donar més protagonisme a l’esforç que porten a ter­me les entitats de la xarxa.

 

Aquests indicadors volen ser un ins­trument de coneixement dels progres­sos de la ciutat des de la perspectiva del desenvolupament sostenible, atès que permeten recopilar de manera sintètica i global informació sobre els diferents àmbits d’activitat, tot detectant les prin­cipals dades i tendències.

 

A partir d’ara, els indicadors de la sostenibilitat de la ciutat de Barcelona seran els següents:

 

 

Objectiu

Indicador

1. Biodiversitat

1.1 Superfície verda

 

1.2 Biodiversitat de les aus

2. Espai públic i mobilitat

2.1 Ecomobilitat

 

2.2 Seguretat viària

3. Qualitat ambiental i salut

3.1 Qualitat de l'aire

 

3.2 Qualitat acústica

 

3.3 Qualitat de l'aigua de consum humà

4. Ciutat eficient, productiva i d'emissions zero

4.1 Renovació del parc d'habitatges

 

4.2 Consum d'aigua

 

4.3 Penetració de les TIC a les llars

5. Ús racional dels recursos

5.1 Consum responsable

 

5.2 Generació de residus municipals

 

5.3 Recollida selectiva de residus

 

5.4 Destí dels residus municipals

6. Bon govern i responsabilitat social

6.1 Despesa municipal en els àmbits ambiental i social

 

6.2 Endeutament del Govern municipal

 

6.3 Certificacions en l’àmbit de la sostenibilitat

7. Benestar de les persones

7.1 Esperança de vida en néixer

 

7.2 Accessibilitat a l'habitatge

 

7.3 Nivells d’ocupació

 

7.4 Distribució de la renda

 

7.5 Accés a l'oferta cultural

 

7.6 Satisfacció ciutadana

8. Progrés i desenvolupament

8.1 Innovació

9. Educació i acció ciutadana

9.1 Nivells d'estudis

10. Resiliència i responsabilitat planetària

10.1 Canvi climàtic

 

10.2 Autosuficiència energètica